Op zoek naar een prikpost? Klik hier.

Stichting Diagnovum

Diagnovum is een stichting. Conform de statuten zijn een directie/bestuur en een Raad van Toezicht ingesteld. Daarnaast zijn er ook regionale Raden van Advies en een Cliëntenraad. Hieronder kunt u zien wie er in de verschillende Raden zit.


 

Directie/Bestuur

De directie/Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen Diagnovum: realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. De directie/Het bestuur bestaat uit:

 • M. Baldal (directeur-bestuurder)

Diagnovum-HEY_0376.jpg

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het functioneren van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is (v.l.n.r.):

 • drs. R.J. Slaghuis MHA (Sectormanager Behandeling en Expertise a.i.), Voorzitter RvT Diagnovum;
 • dr. L.M. Harms (gepensioneerd huisarts/medisch directeur);
 • dhr. B.J. Groenink (secretaris Raad van Bestuur Catharina ziekenhuis);
 • drs. E.A. van Dijk (ziekenhuisapotheker VieCuri Medisch Centrum);
 • mevr. A.E.M. Brokx (algemeen directeur a.i. Aqualab Zuid).

RvT-Diagnovum-okt-2023.jpeg

Raad van Advies - regio ETZ

De Raad van Advies van Diagnovum regio ETZ geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. K. Schweitzer (stafarts, Diagnovum);
 • drs. J. Stohr (arts-microbioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • dhr. M. Elisen (labmanager en klinisch chemicus Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. F. van Tilborg (radioloog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • mevr. C. Van Aard (verloskundige);
 • drs. G. Michelbrink (huisarts);
 • drs. W. Stenvers (huisarts);
 • drs. J. Stavast (patholoog, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis);
 • drs. J.E. Rodenburg (huisarts).

 

Raad van Advies - regio Bravis

De Raad van Advies van Diagnovum regio Bravis geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. K. Schweitzer (stafarts, Diagnovum);
 • dr. B. Diederen (microbioloog, Microvida);
 • drs. R. Triepels (klinisch chemicus, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. B. Bliek (patholoog, Bravis Ziekenhuis);
 • drs. A.H.B. Bakkerus (huisarts);
 • drs. S. Hottentot (huisarts);
 • drs. C. Buijsen (huisarts);
 • drs. J.C. Birkhoff (huisarts).

 

Raad van Advies - regio ZorgSaam

De Raad van Advies van Diagnovum regio ZorgSaam geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. K. Schweitzer (stafarts, Diagnovum);
 • drs. A. Van Mackelenbergh (huisarts);
 • drs. P.A.M. de Bruijckere (huisarts);
 • drs. A. de Visser (huisarts);
 • dr. B. Sturm (patholoog Pathan);
 • dr. H.J.L.M. Ulenkate (klinisch chemicus Accureon);
 • drs. R.G. Bentvelsen (arts-microbioloog Microvida).

 

Raad van Advies - regio Adrz

De Raad van Advies van Diagnovum regio Adrz geeft gevraagd en ongevraagd advies over producten en diensten van/voor Diagnovum. De samenstelling van de Raad van Advies is:

 • dr. K. Schweitzer (stafarts, Diagnovum);
 • drs. A.E. Loot (laboratoriumspecialist klinische chemie Adrz);
 • drs. B.B. Wintermans (arts-microbioloog Adrz);
 • drs. L.M. de Bruijckere (klinisch patholoog Pathan);
 • drs. S. van Hoek (huisarts);
 • drs. J. Binnekamp (huisarts);
 • drs. E. Rijken (huisarts).


De cliëntenraad van Diagnovum behartigt de belangen van onze patiënten en adviseert de directie en MT (gevraagd en ongevraagd) van bijhorenda zaken.
De samenstelling van de Cliëntenraad is (v.l.n.r.):

 • Kees Hoendervangers, Voorzitter Cliëntenraad;
 • Erik Jan van Westen, penningmeester;
 • William Damen, secretaris;
 • Els de Blok, lid; (ontbreekt op de foto)

 CR-23110.jpg


Visie op Toezicht - Raad van Toezicht Diagnovum

De Raad van Toezicht beschikt over een 'Visie op Toezicht'. Deze visie bevat naast de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, ook de wijze waarop zij hieraan invulling wil geven.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directie/bestuur het beleid uitvoert met inachtneming van de vooraf door hen vastgestelde,  goedgekeurde en gezamenlijk besproken beleidsplannen en doelen.

 

In de visie wordt invulling gegeven aan:

 • Wat verstaat de Raad van Toezicht onder goed bestuur en toezicht?
 • Wat streeft de Raad van Toezicht na?
 • Waarop is de Raad van Toezicht aanspreekbaar?

 

Uitganspunt hierbij  is de Governancecode Zorg.  De visie bevat de volgende kernpunten:

 • Goede verantwoorde zorg: meetbaar en merkbaar;
 • Toezicht vanuit de juiste normen en waarden;
 • Aandacht voor de invloed van belanghebbenden;
 • Passende en up-to-date inrichting van governance;
 • Goed bestuur en verantwoord toezicht;
 • Continue ontwikkeling en zelfevaluatie.

 

In de visie is per item aangegeven op welke wijze de Raad van Toezicht hier invulling aan geeft. Verantwoording vindt jaarlijks plaats in het maatschappelijk jaarverslag.

Wilt u de hele visie lezen, klik dan op onderstaande link.

Visie op Toezicht